Verlof

Voor het verlenen van verlof zijn regels vastgelegd in de leerplichtwet. Als ouders extra verlof wensen voor hun kind, kunnen ze een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. De ouders kunnen hiervoor een formulier vragen aan de groepsleerkracht van hun kind of downloaden van de site (PDF bestand).

Voor het verlenen van verlof zijn regels vastgelegd in de leerplichtwet. Als ouders extra verlof wensen voor hun kind, kunnen ze een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. De ouders kunnen hiervoor een formulier vragen aan de groepsleerkracht van hun kind of downloaden van de site (PDF bestand).

Eén keer per schooljaar kan ten hoogste 10 dagen extra verlof worden gegeven, als ouders vanwege hun beroep (bijv. horeca, agrarische sector, toerisme) niet in de reguliere zomervakantie weg kunnen. Dit moet worden aangetoond door een werkgevers-verklaring. Dit extra verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Als het verlof meer dan 10 dagen betreft, mag de directeur dit niet verlenen. Dit moet dan worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel. 

Soms kan de afwezigheid van het kind noodzakelijk zijn in verband met "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksjubileum of een begrafenis in de naaste familie. 

Voor andere gelegenheden mogen wij beslist geen vrij geven! U brengt de (adjunct-) directeur in verlegenheid als u er toch om vraagt! Als blijkt dat ongeoorloofd extra verlof is opgenomen moet de directie, volgens de leerplichtwet, hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar. Voor het personeel en de kinderen is het belangrijk, dat de kinderen zoveel mogelijk bij het onderwijsproces op school aanwezig zijn. 

Via de link kunt u het verlofformulier afdrukken. Als u het ingevulde formulier bij de directie inlevert, krijgt u via de leerkracht een ondertekende kopie retour. U mag het formulier ook electronisch invullen en naar school mailen.